ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดคีรีวิหาร

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) และครุภัณฑ์โรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบล
รายการ อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันได ขึ้น 2 ข้าง

ไฟล์ประกาศ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^