การให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

 คู่มือและมาตรฐานการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มาตรฐานด้านการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  คลิกดูรายละเอียด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กระบวนงานลดขั้นตอนและระยะเวลาของการปฏิบัติราชการ คลิกดูรายละเอียด
        การขอรับหนังสือรับรองเงินเดือนเพื่อกู้เงินสวัสดิการ คลิกดูรายละเอียด
        การขอประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรมหน่วยงาน  คลิกดูรายละเอียด
        การขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ คลิกดูรายละเอียด
        การขอหนังสือค้ำประกันผู้ต้องหา  คลิกดูรายละเอียด
        การขอคัดสำเนาทะเบียนประวัติ กพ.7/ก.ค.ศ.16  คลิกดูรายละเอียด
        การขอข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  คลิกดูรายละเอียด
        การขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ/ค่าเล่าเรียนบุตร  คลิกดูรายละเอียด
        การขอหนังสือรับรองเงินเดือน  คลิกดูรายละเอียด
        การขอซื้อเอกสารสำคัญทางการศึกษา(แบบพิมพ์ต่างๆ)  คลิกดูรายละเอียด
        การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา  คลิกดูรายละเอียด
        การขอหนังสือรับรอง ส่งนักเรียนเข้าศึกษาต่อ กศน.  คลิกดูรายละเอียด

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปี 2563
 
รายานการให้บริการปีงบประมาณ 2563


ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปี 2564
^