กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

*** คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวสุเมตตา คงสง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    - คู่มืองานนิเทศ ติดตามฯ (นางนฐวรกร  รักนาย)


    - คู่มือกลุ่มงานพัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา         - คู่มือปฏิบัติงานส่งเสริมสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา นายชาญชัย  เสาร์แก้ว


        - คู่มือปฏิบัติงานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา(การศึกษาปฐมวัย)
          และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ  นางจรรยา ใส้เพี้ย

        - คู่มือการปฏิบัติการการส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ  ติดตาม และประเมินผลหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
         (นางสาวนัฐฐาภรณ์  ตั้งคำ)


        - คู่มือปฏิบัติงานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
  

        - คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มงานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย  นางสาววิชชุดา เรืองพุฒ
 

        -คู่มือการปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  นายอาฒยะ บัวเพชร
  

     - คู่มือการปฏิบัติงานของนางสาวลลิตา อุดรพันธ์

     - คู่มือการปฏิบัติงานของนางอภิสรา เสนี

     - คู่มือปฏิบัติงานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางดรุณี ชูกรณ์
  
^