กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

*** คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวสุเมตตา คงสง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    - คู่มืองานนิเทศ ติดตามฯ (นางนฐวรกร  รักนาย)


    - คู่มือกลุ่มงานพัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 


        - คู่มือปฏิบัติงานส่งเสริมสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา นายชาญชัย  เสาร์แก้ว


        - คู่มือปฏิบัติงานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา(การศึกษาปฐมวัย) และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ  นางจรรยา ใส้เพี้ย        - คู่มือปฏิบัติงานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
 

        - คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มงานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย  นางสาววิชชุดา เรืองพุฒ
 

        -คู่มือการปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  นายอาฒยะ บัวเพชร
 

        - คู่มือปฏิบัติงานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางดรุณี ชูกรณ์
 
^