ป้ายกำกับ โรงเรียนวัดคีรีวิหาร ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดคีรีวิหาร
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดคีรีวิหาร

23 พ.ย. 2563 0 242

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) และครุภัณฑ์โรงเรียนคุณภาพ ประจ าต าบล รายการ อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันได ขึ้น 2

1
^