การศึกษาผลการจัดกิจกรรมอ่านสร้างสุขที่ศาลามีชัย

ชื่อเรื่อง การศึกษาผลการจัดกิจกรรมอ่านสร้างสุขที่ศาลามีชัย เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้วิจัย นางสาวเยาวเรศ ผิวเหมาะ
หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีที่ดำเนินการ 2561

บทคัดย่อ
การศึกษาผลการจัดกิจกรรมอ่านสร้างสุขที่ศาลามีชัย เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อหาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมอ่านสร้างสุขที่ศาลามีชัย เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมอ่านสร้างสุขที่ศาลามีชัย เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมอ่านสร้างสุขที่ศาลามีชัย เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 6 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 273 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 35 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการจับฉลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย (1) กิจกรรมอ่านสร้างสุข จำนวน 7 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมตะกร้าความรู้สู่ชุมชน กิจกรรมพี่อ่านน้องฟัง กิจกรรมคลีนิคหมอน้อย กิจกรรมเริงร้องด้วยร้อยกรอง กิจกรรมนิทานสอนใจ กิจกรรมเล่าเรื่องจากภาพสู่งานเขียน และกิจกรรมเซียมซีเสี่ยงทายความรู้ (2) แผนการจัดการเรียนรู้ (คู่มือครู) โดยใช้กิจกรรมอ่านสร้างสุขที่ศาลามีชัย จำนวน 10 ชั่วโมง (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ แบบปรนัย มี 3 ตัวเลือก และ (4) แบบประเมินความพึงพอใจ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ และผ่านการทดสอบจนมีประสิทธิภาพก่อนนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบทีกรณีกลุ่มตัวอย่างมีกลุ่มเดียว (T-Test Dependent)

ผลการศึกษาพบว่า
1. ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมอ่านสร้างสุขที่ศาลามีชัย เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทั้ง 7 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมตะกร้าความรู้สู่ชุมชน กิจกรรมพี่อ่านน้องฟัง กิจกรรมคลีนิคหมอน้อย กิจกรรมเริงร้องด้วยร้อยกรอง กิจกรรมนิทานสอนใจ กิจกรรมเล่าเรื่องจากภาพสู่งานเขียน และกิจกรรมเซียมซีเสี่ยงทายความรู้ ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ครูแกนนำ และนักเรียน ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากขึ้นไปทุกกิจกรรม หมายความว่าการจัดกิจกรรมอ่านสร้างสุขที่ศาลามีชัย เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพตามที่กำหนดสามารถนำไปพัฒนานักเรียนได้
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยกิจกรรมอ่านสร้างสุขที่ศาลามีชัย เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนด้วยกิจกรรมอ่านสร้างสุขที่ศาลามีชัย เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยรวมมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ( = 4.51, S.D. = 0.87) เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจด้านการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ( = 4.56, S.D. = 0.87)
19 ส.ค. 2562 0 70
No comments yet
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^