Knowledge

การพัฒนารูปแบบนิเทศการจัดการเรียนรู้ A.. webmaster@trang2.g.. 15 กพ. 2561 0 115  

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบนิเทศการจัดการเรียนรู้ Active Learning บูรณาการหลัก "ศาสตร์พระราชา"เพื่อพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนของสถานศึกษาในสังก..

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิ.. webmaster@trang2.g.. 12 ธค. 2560 0 228  

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ แบบร่วมมือ เทคนิค LT เรื่อง เวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั..

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อ.. webmaster@trang2.g.. 12 ธค. 2560 0 184  

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา โดยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ(5E) ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียน..

รายงาน SAR ประจำปี 2559 webmaster@trang2.g.. 07 สค. 2560 0 280  

โรงเรียนบ้านผมเด็น รายงาน SAR ประจำปี 2559 คลิกดูรายละเอียด

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีกา.. webmaster@trang2.g.. 11 กค. 2560 0 231  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง คลิกดูรายละเอียด

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของนักเ.. webmaster@trang2.g.. 21 มิย. 2560 0 500  

ชื่อเรื่อง การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านคลองมวน ปีการศึกษา 2558-2559 ผู้วิจัย นายดุสิ..

การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต webmaster@trang2.g.. 21 มิย. 2560 0 337  

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้าน..

การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต .. webmaster@trang2.g.. 23 พค. 2560 0 264  

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านคลองมวน ..

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง อาเซีย.. webmaster@trang2.g.. 17 กพ. 2560 0 234  

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง อาเซียนศึกษา โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด ของนางสาวนลินทิพย์ พรหมสังข์ ครู ..

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดย.. webmaster@trang2.g.. 31 มค. 2560 0 373  

ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต กลุ่มสาระก..

รายงานการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนว.. webmaster@trang2.g.. 31 มค. 2560 0 259  

ชื่อเรื่อง : รายงานการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชื่อผู้รายงาน : นางสุจิรา อินเรือง สถานที่..

ฺBest Practice ของผู้บริหาร และครู โรง.. webmaster@trang2.g.. 12 มค. 2560 0 290  

ฺBest Practice ของผู้บริหาร และครู โรงเรียนในฝัน คลิกดูรายละเอียด

การนิเทศพัฒนาโรงเรียนในฝันสู่ความยั่งย.. webmaster@trang2.g.. 26 ธค. 2559 0 135  

การนิเทศพัฒนาโรงเรียนในฝันสู่ความยั่งยืน ด้วย “TOUR” Technique คลิกดูรายละเอียด

ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการคูณ กลุ่มสาระก.. webmaster@trang2.g.. 20 ธค. 2559 0 544  

ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คลิกดูรายละเอียด

การบริหารจัดการเรียนรวมโดย MATH Model .. webmaster@trang2.g.. 04 สค. 2559 0 193  

การบริหารจัดการเรียนรวมโดย MATH Model ของโรงเรียนบ้านบางสัก คลิกดูรายละเอียด

Best Practice การสอนโดยใช้กิจกรรม ร้อง.. webmaster@trang2.g.. 28 กค. 2559 0 179  

Best Practice การสอนโดยใช้กิจกรรม ร้อง เต้น เล่น เล่า เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน ของนักเรียนพิเศษเรียนร่วม โรงเรียนบ้านลำช้าง คลิกดูรายละเอียด

รายงานประจำปี SAR โรงเรียนวัดห้วยนาง (.. webmaster@trang2.g.. 22 กค. 2559 0 145  

รายงานประจำปี SAR โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู 2501) คลิกดูรายละเอียด

​รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา .. webmaster@trang2.g.. 15 มิย. 2559 0 172  

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนบ้านหนองราโพ คลิกที่นี้

รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) โรงเรี.. webmaster@trang2.g.. 14 มิย. 2559 0 180  

รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านไสต้นวา คลิกดูรายละเอียด

รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) โรงเรี.. webmaster@trang2.g.. 07 มิย. 2559 0 155  

รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ คลิกดูรายละเอียด

 
   
th