Knowledge

​โรงเรียนบ้านหน้าเขา รายงานการประเมินต.. webmaster@trang2.g.. 14 มิย. 2561 0 67  

โรงเรียนบ้านหน้าเขา รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2560 คลิกดูรายละเอียด

โรงเรียนบ้านคลองมวน รายงานการประเมินตน.. webmaster@trang2.g.. 28 พค. 2561 0 84  

โรงเรียนบ้านคลองมวน รายงานการประเมินตนเอง sar ประจำปี 2560 คลิกดูรายละเอียด

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พ.. webmaster@trang2.g.. 07 พค. 2561 0 96  

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้รายงาน นางสาวจุฑามาศ ชอบชูผล ปีท..

การพัฒนารูปแบบนิเทศการจัดการเรียนรู้ A.. webmaster@trang2.g.. 14 กพ. 2561 0 347  

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบนิเทศการจัดการเรียนรู้ Active Learning บูรณาการหลัก "ศาสตร์พระราชา"เพื่อพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนของสถานศึกษาในสังก..

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิ.. webmaster@trang2.g.. 12 ธค. 2560 0 448  

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ แบบร่วมมือ เทคนิค LT เรื่อง เวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั..

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อ.. webmaster@trang2.g.. 12 ธค. 2560 0 373  

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา โดยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ(5E) ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียน..

รายงาน SAR ประจำปี 2559 webmaster@trang2.g.. 07 สค. 2560 0 546  

โรงเรียนบ้านผมเด็น รายงาน SAR ประจำปี 2559 คลิกดูรายละเอียด

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีกา.. webmaster@trang2.g.. 11 กค. 2560 0 672  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง คลิกดูรายละเอียด

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของนักเ.. webmaster@trang2.g.. 21 มิย. 2560 0 758  

ชื่อเรื่อง การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านคลองมวน ปีการศึกษา 2558-2559 ผู้วิจัย นายดุสิ..

การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต webmaster@trang2.g.. 21 มิย. 2560 0 559  

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้าน..

การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต .. webmaster@trang2.g.. 23 พค. 2560 0 435  

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านคลองมวน ..

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง อาเซีย.. webmaster@trang2.g.. 17 กพ. 2560 0 378  

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง อาเซียนศึกษา โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด ของนางสาวนลินทิพย์ พรหมสังข์ ครู ..

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดย.. webmaster@trang2.g.. 31 มค. 2560 0 541  

ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต กลุ่มสาระก..

รายงานการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนว.. webmaster@trang2.g.. 31 มค. 2560 0 426  

ชื่อเรื่อง : รายงานการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชื่อผู้รายงาน : นางสุจิรา อินเรือง สถานที่..

ฺBest Practice ของผู้บริหาร และครู โรง.. webmaster@trang2.g.. 12 มค. 2560 0 422  

ฺBest Practice ของผู้บริหาร และครู โรงเรียนในฝัน คลิกดูรายละเอียด

การนิเทศพัฒนาโรงเรียนในฝันสู่ความยั่งย.. webmaster@trang2.g.. 26 ธค. 2559 0 242  

การนิเทศพัฒนาโรงเรียนในฝันสู่ความยั่งยืน ด้วย “TOUR” Technique คลิกดูรายละเอียด

ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการคูณ กลุ่มสาระก.. webmaster@trang2.g.. 20 ธค. 2559 0 752  

ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คลิกดูรายละเอียด

การบริหารจัดการเรียนรวมโดย MATH Model .. webmaster@trang2.g.. 04 สค. 2559 0 307  

การบริหารจัดการเรียนรวมโดย MATH Model ของโรงเรียนบ้านบางสัก คลิกดูรายละเอียด

Best Practice การสอนโดยใช้กิจกรรม ร้อง.. webmaster@trang2.g.. 28 กค. 2559 0 285  

Best Practice การสอนโดยใช้กิจกรรม ร้อง เต้น เล่น เล่า เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน ของนักเรียนพิเศษเรียนร่วม โรงเรียนบ้านลำช้าง คลิกดูรายละเอียด

รายงานประจำปี SAR โรงเรียนวัดห้วยนาง (.. webmaster@trang2.g.. 22 กค. 2559 0 268  

รายงานประจำปี SAR โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู 2501) คลิกดูรายละเอียด

 
   
th