การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียน  โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม  โรงเรียนบ้านคลองมวน ปีการศึกษา 2558-2559  
ผู้รายงาน  นายดุสิต  แก้วระยับ
คลิกดูรายละเอียด
 
   
th