การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เพื่อเสริม..

ชื่อเรื่อง  การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียน  โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม  โรงเรียนบ้านคลองมวน  ปีการศึกษา 2559
ผู้รายงาน  นางสาวสิริขวัญ ขวัญเมือง
คลิกดูรายละเอียด
 
   
th