การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัสดุรอบ..

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา โดยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ(5E) ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ผู้ศึกษาค้นคว้า  ณัฐธยาน์ ศรีเพชร
ปีการศึกษา    2559     คลิกดูรายละเอียด
 
   
th