การพัฒนารูปแบบนิเทศการจัดการเรียนรู้ Active Lear..

ชื่อเรื่อง  : การพัฒนารูปแบบนิเทศการจัดการเรียนรู้ Active Learning บูรณาการหลัก "ศาสตร์พระราชา"เพื่อพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตรัง จ.ตรัง
ผู้วิจัย  : นางศิลา  สงอาจินต์  ศึกษานิเทศก์  คลิกดูรายละเอียด 
 
   
th