รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โด..

ชื่อเรื่อง              รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
แบบร่วมมือ  เทคนิค LT เรื่อง เวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้ศึกษาค้นคว้า    อดาภรณ์  ชุมอักษร   ปีการศึกษา         2559    คลิกดูรายละเอียด
 
   
th