รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนก..

ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้รายงาน : นายวิโชค อินเรือง
สถานที่ท างาน : โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
ปีที่ทำการศึกษา : ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

คลิกรายละเอียด
 
   
th