รายงานการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนวิทยาศาสตร์

ชื่อเรื่อง : รายงานการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้รายงาน : นางสุจิรา อินเรือง
สถานที่ท างาน : โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
ปีที่ทำการวิจัย : ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

คลิกรายละเอียด
 
   
th