ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลา..

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  คลิกดูรายละเอียด
 
   
th