เชิญข้าราชการครูรัลชมการถ่ายทอดสด เรื่อง ระบบลงท..

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับทราบข้อปัญหาเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรม จึงกำหนดจัดการประชุม VDO Conference เรื่องระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูฯ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูเข้ารับชมการถ่ายทอดสดช่อง OBEC TV
 
   
th