Personnel

ผู้อำนวยการ

thumbnail

นายประจักษ์ ช่างเรือ

ผู้อำนวยการ สพป.ตรัง เขต 2

รองผู้อำนวยการ

thumbnail

นายจรินทร์ รักษ์นุ้ย

รอง.ผอ.สพป.ตรัง เขต 2

thumbnail

นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์

รอง.ผอ.สพป.ตรัง เขต 2

thumbnail

นางชุลีกร ทองด้วง

รอง.ผอ.สพป.ตรัง เขต 2

thumbnail

นายเอกคณิต รัตนบุรี

รอง.ผอ.สพป.ตรัง เขต 2

thumbnail

นางอรัญญา ณ ถลาง

รอง.ผอ.สพป.ตรัง เขต 2

thumbnail

นายเอกรัฐ สมจิต

รอง.ผอ.สพป.ตรัง เขต 2

กลุ่มอำนวยการ

thumbnail

นายชัยวัฒน์ ทองสุข

ผู้อำนวยการกลุ่ม

thumbnail

นางภาวินันท์ ศรีรัตน์

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

thumbnail

นายชัยยุทธ สมบูรณ์

นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ

thumbnail

นางนันทพร พลฤทธิ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

thumbnail

นายสมพงษ์ คำธร

ช่างปูน ระดับ ช 4

thumbnail

นายวินิจ ธีระกุลพิศุทธิ์

พนักงานธุรการ ระดับ ส 3

thumbnail

นายวิสูตร สินไชย

พนักงานธุรการ ระดับ ส 3

thumbnail

นายวิชัย จำปา

พนักงานธุรการ ระดับ ส 2

thumbnail

นายขรรค์ชัย สงเหมือน

พนักงานขับรถ

thumbnail

นายชนะพงษ์ ภู่ชำนาญ

พนักงานบริการ

thumbnail

นางอารมย์ สายไหม่

แม่บ้าน

thumbnail

นางสาววิษรวรรณ์ กรีชาฤทธิ์

แม่บ้าน

thumbnail

นางสาวชญาณิศา เข็มทอง

เจ้าหน้าที่ธรุการ

กลุ่มนโยบายและแผน

thumbnail

นายอดิศร แก้วเซ่ง

ผู้อำนวยการกลุ่ม

thumbnail

นางสุดใจ ฉูมิ

นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชำนาญการ

thumbnail

นางสาวกัญณภิษฐ์ ทองเนื้อห้า

นักวิเคราะห์นโยบายฯชำนาญการพิเศษ

thumbnail

นางเรณู ชูสังข์

นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชำนาญการ

thumbnail

นางกรศิริ วงศ์มณีทรัพย์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

thumbnail

นางสาวเบญจมาศ เอียดใหญ่

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

thumbnail

นางนันทิดา รักษ์นุ้ย

ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

thumbnail

นางณที สุขไชยะ

นักวิชาการเงินฯ ชำนาญการพิเศษ

thumbnail

นายนิวัติ สุขไชยะ

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

thumbnail

นางสาวรติวรรณ ศิริรังษี

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

thumbnail

นางสมพร จันดี

เจ้าพนักงานการเงินฯ ชำนาญงาน

thumbnail

นางสาวสาริณี ไทยแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชี

thumbnail

นายอนันวิทย ทองหวาน

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

thumbnail

นางวิภาพร รัตนวรรณ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

thumbnail

นางจำเรียง ทองสุข

รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่ม

thumbnail

นางสีฟ้า ช่วยชู

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

thumbnail

นายธีระศักดิ์ กิตติคุณ

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

thumbnail

นางราตรี หมื่นละม้าย

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

thumbnail

นางพรทิพย์ สมบูรณ์

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

thumbnail

นางสาวพัชรินทร์ อัมพันธ์

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

thumbnail

นายเจริญ เกลาเกลี้ยง

ศึกษานิเทศก์

thumbnail

นางจรรยา ใส้เพี้ย

ศึกษานิเทศก์

thumbnail

นายประยม แก้วจุลศรี

ศึกษานิเทศก์

thumbnail

นายมนพันธ์ ตั้งคำ

ศึกษานิเทศก์

thumbnail

นางณฐวรกร รักนาย

ศึกษานิเทศก์

thumbnail

นางสาวอนุสนธิ์ บุญงามสม

ศึกษานิเทศก์

thumbnail

นางสาวสุกัญญา กตัญญู

ศึกษานิเทศก์

thumbnail

นางสาวสุเมตตา คงสง

ศึกษานิเทศก์

thumbnail

นายอรุณ กลิ่นทิพย์ขจร

ศึกษานิเทศก์

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

thumbnail

นายแสวง ศรีพะเนิน

ผู้อำนวยการกลุ่ม

thumbnail

นางวัลภา จันทร์มีศรี

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

thumbnail

นายสัมพันธ์ เซ่งหลี

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

thumbnail

นางสำอาง ยอดทอง

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

thumbnail

นางสาลี ชีประวัติชัย

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

thumbnail

นางจุเรียม ลัคนาศิโรรัตน์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

thumbnail

นางทิพภาวัลย์ นาคช่วย

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

thumbnail

นางสาวบุษบา สมาธิ

เจ้าหน้าที่งานลูกเสือ

หน่วยตรวจสอบภายใน

thumbnail

นายรัชพล มณีบุตร

ผู้อำนวยการหน่วย ตรวจสอบภายใน

 
   
th