Personnel

กลุ่มอำนวยการ

thumbnail

นายชัยวัฒน์ ทองสุข

ผู้อำนวยการกลุ่ม

thumbnail

นางภาวินันท์ ศรีรัตน์

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

thumbnail

นายชัยยุทธ สมบูรณ์

นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ

thumbnail

นางนันทพร พลฤทธิ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

thumbnail

นายสมพงษ์ คำธร

ช่างปูน ระดับ ช 4

thumbnail

นายวินิจ ธีระกุลพิศุทธิ์

พนักงานธุรการ ระดับ ส 3

thumbnail

นายวิสูตร สินไชย

พนักงานธุรการ ระดับ ส 3

thumbnail

นายวิชัย จำปา

พนักงานธุรการ ระดับ ส 2

thumbnail

นายขรรค์ชัย สงเหมือน

พนักงานขับรถ

thumbnail

นายชนะพงษ์ ภู่ชำนาญ

พนักงานบริการ

thumbnail

นางอารมย์ สายไหม่

แม่บ้าน

thumbnail

นางสาววิษรวรรณ์ กรีชาฤทธิ์

แม่บ้าน

thumbnail

นางสาวชญาณิศา เข็มทอง

เจ้าหน้าที่ธรุการ

 
   
th