Personnel

กลุ่มนโยบายและแผน

thumbnail

นายอดิศร แก้วเซ่ง

ผู้อำนวยการกลุ่ม

thumbnail

นางสุดใจ ฉูมิ

นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชำนาญการ

thumbnail

นางสาวกัญณภิษฐ์ ทองเนื้อห้า

นักวิเคราะห์นโยบายฯชำนาญการพิเศษ

thumbnail

นางเรณู ชูสังข์

นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชำนาญการ

thumbnail

นางกรศิริ วงศ์มณีทรัพย์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

thumbnail

นางสาวเบญจมาศ เอียดใหญ่

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 
   
th