บุคลากร

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 • thumbnail

  นางนันทิดา รักษ์นุ้ย

  ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 • thumbnail

  นางณที สุขไชยะ

  นักวิชาการเงินฯ ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายนิวัติ สุขไชยะ

  นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวรติวรรณ ศิริรังษี

  นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสมพร จันดี

  เจ้าพนักงานการเงินฯ ชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวสาริณี ไทยแก้ว

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นายอนันวิทย ทองหวาน

  นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

^