บุคลากร

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 • thumbnail

  นางจำเรียง ทองสุข

  รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่ม

 • thumbnail

  นางสีฟ้า ช่วยชู

  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายธีระศักดิ์ กิตติคุณ

  นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางราตรี หมื่นละม้าย

  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางพรทิพย์ สมบูรณ์

  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวพัชรินทร์ อัมพันธ์

  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

^