Personnel

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

thumbnail

นายแสวง ศรีพะเนิน

ผู้อำนวยการกลุ่ม

thumbnail

นางวัลภา จันทร์มีศรี

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

thumbnail

นายสัมพันธ์ เซ่งหลี

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

thumbnail

นางสำอาง ยอดทอง

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

thumbnail

นางสาลี ชีประวัติชัย

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

thumbnail

นางจุเรียม ลัคนาศิโรรัตน์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

thumbnail

นางทิพภาวัลย์ นาคช่วย

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

thumbnail

นางสาวบุษบา สมาธิ

เจ้าหน้าที่งานลูกเสือ

 
   
th