รายงานผลการดำเนินงาน สพป.ตรัง เขต 2

การดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 2    คลิกดูรายละเอียด
ผลการการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   คลิกดูรายละเอียด
รายงานผลโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)   คลิกดูรายละเอียด
รายงานผลการปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   คลิกดูรายละเอียด

รายงานผลการปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   คลิกดูรายละเอียด
รายงานผลการปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   คลิกดูรายละเอียด
รายงานผลการปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   คลิกดูรายละเอียด


 
^