schoolnews

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ คศล. ๑ ชั้น โรงเรียนวั
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ คศล. ๑ ชั้น โรงเรียนวั

13 พ.ค. 2561 0 191

โรงเรียนวัดวารีวงประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ คศล. ๑ ชั้น คลิกดูรายละเอียด เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์..

โรงเรียนบ้านหนองมวงได้รับอนุมัติเงินค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านหนองมวงได้รับอนุมัติเงินค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

28 ธ.ค. 2560 0 420

โรงเรียนบ้านหนองมวงได้รับอนุมัติเงินค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น(ส้วม) คลิกดูรายละเอียด

รร.บ้านคลองมวนประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานเปลี่ยน
รร.บ้านคลองมวนประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานเปลี่ยน

08 ธ.ค. 2560 0 380

รร.บ้านคลองมวนประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน ป1ก คลิกดูรายละเอียด

โรงเรียนบ้านต้นปรง ประกาศการจ้างก่อสร้างโรงอาหาร ๑๐๑ ล./๒๗ พิเศษ
โรงเรียนบ้านต้นปรง ประกาศการจ้างก่อสร้างโรงอาหาร ๑๐๑ ล./๒๗ พิเศษ

23 พ.ย. 2560 0 417

โรงเรียนบ้านต้นปรง ประกาศการจ้างก่อสร้างโรงอาหาร ๑๐๑ ล./๒๗ พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) คลิกดูรายละเอียด

ประกาศโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ ประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดจ้างงานฯ
ประกาศโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ ประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดจ้างงานฯ

11 พ.ย. 2560 0 570

ประกาศโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ ประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ คลิกดูรายละเอียด

ประกาศโรงเรียนบ้านควนหนองกก เรื่อง ประกาศจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคา
ประกาศโรงเรียนบ้านควนหนองกก เรื่อง ประกาศจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคา

11 พ.ย. 2560 0 369

ประกาศโรงเรียนบ้านควนหนองกก เรื่อง ประกาศจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างรายการค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูหน่วยงานและสถานศึกษาที่ไ..

​โรงเรียนบ้านคลองโตน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเร
​โรงเรียนบ้านคลองโตน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเร

16 ก.ย. 2560 0 517

โรงเรียนบ้านคลองโตน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนชั่วคราวและอาคารอเนกประสงค์ ประจำงบประมาณ 2560 คลิกดูรายละเอียด

โรงเรียนบ้านคลองโตน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี
โรงเรียนบ้านคลองโตน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี

11 ส.ค. 2560 0 382

โรงเรียนบ้านคลองโตน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนชั่วคราวและอาคารอเนกประสงค์ ประจำงบประมาณ 2560 คลิกดูรายละเอียด

รร.ห้วยยอด (กลึ่งวิทยาคาร) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสร
รร.ห้วยยอด (กลึ่งวิทยาคาร) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสร

17 ก.ค. 2560 0 363

รร.ห้วยยอด (กลึ่งวิทยาคาร) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง และ​รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ โครงการ จัดซื้อห้องสมุด ict คลิกดูรายละเ..

^