schoolnews

การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดและการเขียนโดยใช้กลยุทธ์ “BLUE MODEL”
การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดและการเขียนโดยใช้กลยุทธ์ “BLUE MODEL”

22 เม.ย. 2563 0 159

ชื่อผลงาน การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดและการเขียนโดยใช้กลยุทธ์ “BLUE MODEL โรงเรียนวัดวารีวง จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2561 - 2562 ชื่อผู้วิจัย นายสุวิทย์ ฤทธิ์เสนี ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวารีวง ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2561 -2562 คลิกดูรายละเอียด

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน

22 เม.ย. 2563 0 144

ชื่อผลงาน รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนวัดวารีวง จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2561 - 2562 ผู้รายงาน นายสุวิทย์ ฤทธิ์เสนี ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวารีวง ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 256

รร.บ้านหนองหมอ เผยแพร่ราคากลางในการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอนุบาลแบบสร้างเอง ประจำปีงบประมาณ 2562
รร.บ้านหนองหมอ เผยแพร่ราคากลางในการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอนุบาลแบบสร้างเอง ประจำปีงบประมาณ 2562

22 ส.ค. 2562 0 420

รร.บ้านหนองหมอ เผยแพร่ราคากลางในการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอนุบาลแบบสร้างเอง ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิกดูรายละเอียด

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปาโมเดลร่วมกับเทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปาโมเดลร่วมกับเทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H

02 ส.ค. 2562 0 1,564

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปาโมเดลร่วมกับเทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ และการเขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย ณัฎฐิรา เตโชวิทวัสกุล ปีการวิจัย 2561

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้เทคนิค SQ4R
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้เทคนิค SQ4R

02 ส.ค. 2562 0 785

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้เทคนิค SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้ศึกษาค้นคว้า ณัฎฐิรา เตโชวิทวัสกุล ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนบ้านหน้าเขา ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหน้าเขา ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

27 พ.ย. 2561 0 1,044

โรงเรียนบ้านหน้าเขา ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัด สพป.ตรัง เขต 2 คลิกดูรายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ คศล. ๑ ชั้น โรงเรียนวั
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ คศล. ๑ ชั้น โรงเรียนวั

13 พ.ค. 2561 0 1,047

โรงเรียนวัดวารีวงประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ คศล. ๑ ชั้น คลิกดูรายละเอียด เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์..

โรงเรียนบ้านหนองมวงได้รับอนุมัติเงินค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านหนองมวงได้รับอนุมัติเงินค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

28 ธ.ค. 2560 0 1,187

โรงเรียนบ้านหนองมวงได้รับอนุมัติเงินค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น(ส้วม) คลิกดูรายละเอียด

รร.บ้านคลองมวนประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานเปลี่ยน
รร.บ้านคลองมวนประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานเปลี่ยน

08 ธ.ค. 2560 0 1,163

รร.บ้านคลองมวนประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน ป1ก คลิกดูรายละเอียด

โรงเรียนบ้านต้นปรง ประกาศการจ้างก่อสร้างโรงอาหาร ๑๐๑ ล./๒๗ พิเศษ
โรงเรียนบ้านต้นปรง ประกาศการจ้างก่อสร้างโรงอาหาร ๑๐๑ ล./๒๗ พิเศษ

23 พ.ย. 2560 0 1,293

โรงเรียนบ้านต้นปรง ประกาศการจ้างก่อสร้างโรงอาหาร ๑๐๑ ล./๒๗ พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) คลิกดูรายละเอียด

ประกาศโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ ประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดจ้างงานฯ
ประกาศโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ ประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดจ้างงานฯ

11 พ.ย. 2560 0 1,457

ประกาศโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ ประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ คลิกดูรายละเอียด

ประกาศโรงเรียนบ้านควนหนองกก เรื่อง ประกาศจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคา
ประกาศโรงเรียนบ้านควนหนองกก เรื่อง ประกาศจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคา

11 พ.ย. 2560 0 1,153

ประกาศโรงเรียนบ้านควนหนองกก เรื่อง ประกาศจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างรายการค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูหน่วยงานและสถานศึกษาที่ไ..

​โรงเรียนบ้านคลองโตน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเร
​โรงเรียนบ้านคลองโตน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเร

16 ก.ย. 2560 0 1,255

โรงเรียนบ้านคลองโตน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนชั่วคราวและอาคารอเนกประสงค์ ประจำงบประมาณ 2560 คลิกดูรายละเอียด

^