วิสัยทัศน์

กรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2559-2562

วิสัยทัศน์
     
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง (HPO) ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร : S M A R T
   S  :  Service Mind การมีจิตใจพร้อมในการให้บริการ   
   M :  Mastery การทำงานอย่างมืออาชีพ
   A  :  Accountability การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และรับผิดชอบ
   R  :  Relationship การมีน้ำใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพี่เป็นน้อง
   T  :  Teamwork  การทำงานเป็นทีม 


พันธกิจ
   1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาทุกรูปแบบอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
   2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
   3. เสริมสร้างการบริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
   4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน


เป้าประสงค์
    1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย

         และมีคุณภาพ
     2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเป็นธรรม
     3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสม และทำงานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
     4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาเป็นกลไกขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพ

         การศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างยั่งยืน
     5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา บริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เน้นการมีส่วนร่วม

         และความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน

กลยุทธ์
             กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          กลยุทธ์ที่ 2 : เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
          กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างความเข้มแข็งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
          กลยุทธ์ที่ 4 : เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสู่มืออาชีพ
          กลยุทธ์ที่ 5 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

 
   
th