Share
รายละเอียดการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566
รายละเอียดการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565
รายละเอียดการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564

การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

 • ข้อมูลนักรียนนอกเขตพื้นที่บริการ  คลิกดูรายละเอียด
  นโยบายการรับนักเรียนปรับใหม่ (ณ วันที่ 22 ก.พ. 62)  คลิกดูรายละเอียด
  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  คลิกดูรายละเอียด
  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  คลิกดูรายละเอียด
  การแต่งตั้งคณะกรรมการรับกรักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา คลิกดูรายละเอียด
  ปฏิทินการนักเรียน  คลิกดูรายละเอียด
  การแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด  คลิกดูรายละเอียด
  แนวทางรณรงค์ให้เด็กก่อนประถมศึกษาและเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับให้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคนฯ  คลิกดูรายละเอียด
  แผนการรับเรียน  คลิกดูรายละเอียด
  รายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ  คลิกดูรายละเอียด
  รายชื่อสถานศึกษาและเขตพื้นที่บริการการรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นป. 1 ชั้นม. 1 ,4   คลิกดูรายละเอียด
  บัญชีแสดงเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา อ.ห้วยยอด  คลิกดู
  บัญชีแสดงเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา อ.กันตัง  คลิกดู
  บัญชีแสดงเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา อ.สิเกา   คลิกดู
  บัญชีแสดงเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา อ.วังวิเศษ  คลิกดู
  บัญชีแสดงเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา อ.รัษฎา   คลิกดู
  ประกาศ ให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ  คลิกดูรายละเอียด
  บัญชีแสดงเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา อ.ห้วยยอด   คลิกดู
  บัญชีแสดงเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา อ.กันตัง   คลิกดู
  บัญชีแสดงเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา อ.สิเกา   คลิกดู
  บัญชีแสดงเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา อ.วังวิเศษ   คลิกดู
  บัญชีแสดงเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา อ.รัษฎา   คลิกดู
  การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกรณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  คลิกดูรายละเอียด
  ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จัดการเรียนรวม (จัดเด็กพิการเรียนรวมกับเด็กทั่วไป)  คลิกดูรายละเอียด

การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561

การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560

การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559

Scroll to Top