การแข่งขันทักษะทางวิชาการเครือข่ายสถานศึกษาวิจิตรอันดามัน

Share
วันพฤหัสบดีที่ 9 พ.ย. 2566
     นางอัมพิกา อักษรสว่าง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ได้รับมอบหมายจาก นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรังเขต 2 ให้เดินทางพร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ เยี่ยมชมและเป็นกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียนเครือข่ายสถานศึกษาวิจิตรอันดามัน ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน สพป.ตรังเขต2 ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 10 พ.ย. 2566 มีโรงเรียนในเครือข่ายส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 14 โรงเรียนดังนี้ โรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง โรงเรียนบ้านฉางหลาง โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร โรงเรียนบ้านพรุจูด โรงเรียนบ้านไร่ออก โรงเรียนบ้านไสต้นวา โรงเรียนบ้านห้วยไทร โรงเรียนหาดปากเมง โรงเรียนบ้านดุหุน โรงเรียนบ้านบ่อหิน โรงเรียนบ้านผมเด็น โรงเรียนวัดไม้ฝาด โรงเรียนบ้านห้วยต่อ และโรงเรียนบ้านหัวหิน กำหนดโรงเรียนเป็นศูนย์การแข่งขันแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 5 ศูนย์ ประกอบด้วย
     1. ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบ่อหิน กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และการศึกษาพิเศษ
     2. ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดไม้ฝาด กิจกรรมปฐมวัย
      3.ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านห้วยต่อ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมการแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
     4.ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อน
     5. ศูนย์การแข่งขันศาลาประชาคมอำเภอสิเกา กิจกรรมการเต้นประกอบเพลง(cover dance)ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top