การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียนเครือข่ายสถานศึกษาศรีตรัง

Share
วันศุกร์ ที่ 10 พ.ย. 2566
นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรังเขต 2 มอบหมายให้  นายเจษฎาภรณ์ แสงสุวรรณ์ ศึกษานิเทศก์และนางสาวจันทรา อ่อนหวาน ศึกษานิเทศก์ เยี่ยมชมและเป็นกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียนเครือข่ายสถานศึกษาศรีตรัง ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน สพป.ตรังเขต 2 ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2566 มีโรงเรียนในเครือข่ายส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 10 โรงเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ โรงเรียนบ้านควนตัง โรงเรียนวัดปากแจ่ม โรงเรียนวัดสิทธิโชค โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย โรงเรียนบ้านท่ามะปราง โรงเรียนบ้านน้ำพราย โรงเรียนบ้านลำแพะ โรงเรียนบ้านควรไทร และโรงเรียนบ้านลำภูรา
กำหนดโรงเรียนบ้านลำภูราเป็นศูนย์การแข่งขัน
     1.กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     2.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
     3.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
    4.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมปฐมวัย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ และกิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top