การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน สพป.ตรังเขต 2 เครือข่ายสถานอุดรวิทย์

Share
วันศุกร์ ที่ 10 พ.ย. 2566
     นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รองผอ.สพป.ตรังเขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 พร้อมด้วยนายเจษฎาภรณ์ แสงสุวรรณ์ ศึกษานิเทศก์และนางสาวจันทรา อ่อนหวาน ศึกษานิเทศก์ เยี่ยมชมและเป็นกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียนเครือข่ายสถานอุดรวิทย์ ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน สพป.ตรังเขต2 ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2566 มีโรงเรียนในเครือข่ายส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 11 โรงเรียนดังนี้ โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 โรงเรียนบ้านควนเลียบ โรงเรียนบ้านวังหลาม โรงเรียนบ้านไสมะม่วง โรงเรียนบ้านหนองราโพ โรงเรียนวัดเขา โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู 2501) โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง และโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น กำหนดโรงเรียนเป็นศูนย์การแข่งขันแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 2 ศูนย์ ประกอบด้วย
     1. ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู 2501) กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมปฐมวัย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการศึกษาพิเศษ
     2 .ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top