ตรัง ๒ ชวนน้องกลับมาเรียน

Share

วันพฤหัสบดีที่ 19 ต.ค.2566  นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “ตรัง ๒ ชวนน้องกลับมาเรียน” มีคณะกรรมการดังนี้
1.นางสาวธนิกานต์ หยังสู นายอำเภอวังวิเศษ                                ที่ปรึกษา
2.นายปรีชา หมีนคลาน รองผอ.สพป.ตรัง เขต 2                           รองประธาน
3.นายสถาพร มุ่งมั่นเพียร ข้าราชการบำนาญ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ
ภาคประชาชนด้านสังคม จังหวัดตรัง                                             กรรมการ
4.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุาญ์จังหวัดตรัง กรรมการ
5.ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จ.ตรัง       กรรมการ
6.นายกเทศมนตรีตำบลวังวิเศษ                                                     กรรมการ
7.ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังวิเศษ กรรมการ
8.สาธารณสุขอำเภอวังวิเศษ                                                           กรรมการ
9.ประธานชมรมผู้ใหญ่บ้านอำเภอวังวิเศษ                                      กรรมการ
ได้ดำเนินการจัดทำ MOU โดยบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามค้นหาเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษา ตกหล่น และออกกลางคัน ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา จนจบการศึกษาภาคบังคับและ/หรือ ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงการฝึกอบรมอาชีพ และพัฒนาฝีมือเพื่อการมีงานทำให้นักเรียนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าอำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top