สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม kick off โครงการสุขาดี มีความสุข ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

Share

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์  ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง) นายดุสิต   ลัคนาศิโรรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 นายปรีชา หมีนคลาน รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 นางอัมพิกา  อักษรสว่าง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ผอ.กลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม kick off โครงการสุขาดี มีความสุข ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดยนายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมอันดามัน 4 สพป.ตรัง เขต 2

โดยมีประเด็นในการชี้แจง ประกอบด้วย การมอบนโยบายเตรียมความพร้อม kick off โครงการสุขาดี   มีความสุข , มอบนโยบายในกระเด็นนักการภารโรง และมอบนโยบายในประเด็นโรงเรียนคุณภาพ

ทั้งนี้ เป็นไปตามการมอบนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เรื่อง การเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของสถานศึกษา สพฐ.จึงตระหนักถึงความสำคัญของห้องน้ำโรงเรียนที่จะต้องมีความสะอาด ปลอดภัย และพียงพอต่อการใช้สอย โดยสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติจัดสรรเงินเพื่อประโยชน์การศึกษา ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำหรับเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียนให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 10 คน แต่ไม่เกิน 80 คน

สำหรับ สพป.ตรัง เขต 2 มีโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการตามโครงการสุขาดี มีความสุข จำนวน 38 โรงเรียน ๆ ละ 10,000 บาท

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top