สพป.ตรัง เขต 2 จัดการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ระดับทอง)

Share

สพป.ตรัง เขต 2 ได้จัดการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ระดับทอง) โดยมีคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่น ปีการศึกษา 2566 และสถานศึกษาที่สมัครเข้ารับการประเมินฯ เข้าร่วม เพื่อนำเสนอผลงานด้านเอกสารและนำเสนอด้วย Power Point ณ ห้องประชุมอันดามัน 3 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567

 

ทั้งนี้ มีสถานศึกษาในสังกัด สพป.ตรัง เขต 2 สมัครเข้ารับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 จำนวน 75 โรงเรียน ดังนี้ ระดับเงิน จำนวน 42 โรงเรียน ระดับทอง จำนวน 26 โรงเรียน ระดับเพชร จำนวน 3 โรงเรียน รักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่ 1 จำนวน 3 โรงเรียน และรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่ 2 จำนวน 1 โรงเรียน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top