สพป.ตรัง เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การนำผลการประเมิน RT, NT, O-NET และผลการประเมินอื่นๆ ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Assessment for Learning) รุ่นที่ 1

Share

นายปรีชา หมีนคลาน รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง) ได้รับมอบหมายจากนางพัทธนันท์ นิลพัฒน์  ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การนำผลการประเมิน RT, NT, O-NET และผลการประเมินอื่นๆ ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Assessment for Learning) รุ่นที่ 1 ตามโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  โดยมีนางสาวสุเมตตา คงสง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 และครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ,ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ,ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  รวม 116 คน เข้าร่วม เมื่อวันที่  13 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)

 

เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำผลการประเมิน RT, NT, O-NET และผลการประเมินอื่นๆ ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  (Assessment for Learning) และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลการประเมิน RT, NT, O-NET และผลการประเมินอื่นๆ ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  (Assessment for Learning)

กรอบเนื้อหาการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย เป้าหมายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน , การจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน และการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top