สพป.ตรัง เขต 2 จัดประชุมทีมบริหาร สพป.ตรัง เขต 2 ผู้ประสานงานอำเภอ ประธานเครือข่ายสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง การระดมทุนการศึกษา 60 ปีครองราชย์

Share

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง)  เป็นประธานการประชุมทีมบริหาร สพป.ตรัง เขต 2 ผู้ประสานงานอำเภอ ประธานเครือข่ายสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง การระดมทุน 60 ปีครองราชย์  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมอันดามัน 4 สพป.ตรัง เขต 2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการระดมทุนการศึกษา 60 ปีครองราชย์ “การทอดผ้าป่าสามัคคี”

 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการจัดหาทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งในโครงการร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะจัดหาทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อน ฉุกเฉินใน 175 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

สพป.ตรัง เขต 2 ได้ดำเนินงานตามโครงการทุนการศึกษา 60 ปี ครองราชย์โดยจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยอุบัติเหตุ อุบัติภัยร้ายแรงกับตนเองจนมีผลกระทบต่อการเรียน และการดำรงชีวิต หรือบิดา มารดา ผู้ปกครองประสบอุบัติเหตุอุบัติภัยร้ายแรง จนเป็นเหตุให้นักเรียนประสบความเดือดร้อนในการดำรงชีวิต และต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือโดยเร่งด่วน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึง ปี พ.ศ. 2567 พร้อมทั้งได้จัดทำระเบียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 2 ว่าด้วย                   “กองทุนการศึกษา 60 ปีครองราชย์” และประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนการศึกษา 60 ปีครองราชย์ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงิน ทุนการศึกษา 60 ปี ครองราชย์ และคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนการศึกษา60 ปีครองราชย์ ได้มีมติเห็นชอบให้ระดมเงินเข้ากองทุนการศึกษา 60 ปี ครองราชย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  โดยการทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 ณ อาคารเรียน 9 โรงเรียนห้วยยอด        (กลึงวิทยาคาร)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top