สพป.ตรัง เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการใช้งานสีชอร์คน้ำมัน สำหรับการสร้างสื่อทัศนวัสดุ (Vesaul Metaerials) เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการแสดงออกอย่างอิสระ สำหรับครูผู้สอนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา

Share

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง เขต 2) เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการใช้งานสีชอร์คน้ำมัน สำหรับการสร้างสื่อทัศนวัสดุ (Vesaul Metaerials) เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการแสดงออกอย่างอิสระ สำหรับครูผู้สอนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) โดยมีนายดุสิต  ลัคนาศิโรรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 นางทิพวรรณ จันดี ผอ.โรงเรียยนห้วยอด (กลึงวิทยาคาร) นายเอกทัศน์ เดชอรัญ ผอ.โรงเรียนบ้านหน้าเขา ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ สพป.ตรัง ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567

 สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมกับบริษัทเพนเทล (ประเทศไทย) จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนศิลปะของครูผู้สอน เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งจำเป็นต้องหมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการแสวงหาความรู้ และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ อีกทั้งเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้เท่าทันกระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับ สพป.ตรัง เขต 2 ต้องเตรียมความพร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการให้ความรู้ทักษะการใช้งานสีชอร์คน้ำมันตามหลักวิชาแก่ครูผู้สอนระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาให้ข้าราชการครูในสังกัด จำนวน 150 คน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top