สพป.ตรัง เขต 2 ประกาศผลการคัดเลือกกิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษา สัปดาห์ “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน”

Share

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 แจ้งสถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษา สัปดาห์“วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” พร้อมทั้งคัดเลือกสถานศึกษา ในสังกัด จำนวน 2 แห่ง เพื่อรายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ฯ ตามแบบรายงานผล ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบนั้น

 

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียน ในสังกัดเป็น 3 ระดับ ได้แก่ระดับดีเด่น จำนวน 2 โรงเรียน ระดับดีมาก จำนวน 2 โรงเรียน และระดับดี จำนวน 15 โรงเรียน ดังนี้ ระดับดีเด่น จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองโตน และโรงเรียนบ้านห้วยต่อ ระดับดีมาก จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านบางเป้า และโรงเรียนบ้านต้นไทร ระดับดี จำนวน 15 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านปาเต โรงเรียนบ้านคลองลุ โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด โรงเรียนบ้านลำแพโรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ โรงเรียนบ้านวังหลาม โรงเรียนบ้านหนองปรือ โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู 2501)  โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย โรงเรียนบ้านบางค้างคาว โรงเรียนบ้านฉางหลาง โรงเรียนบ้านสายควน โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม และโรงเรียนบ้านหัวหิน 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top