สพป.ตรัง เขต 2 ประกาศผลจัดกิจกรรมการเขียนความประทับใจที่มีต่อพระราชกรณียกิจสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

Share

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง)  กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดกิจกรรมการเขียนความประทับใจที่มีต่อพระราชกรณียกิจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 และเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้จัดการศึกษาโดยเล็งเห็นความสำคัญ และปลูกฝังให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งนโยบายของ สพฐ. ที่ส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

สพป.ตรัง เขต 2 ได้แจ้งโรงเรียนทุกโรงในสังกัดประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ครูผู้สอนและนักเรียนที่มีความสนใจเขียนความประทับใจเมื่ออ่านและชมพระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านสื่อต่าง ๆ โดยกำหนดส่งผลงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 2 ผลงาน รวม 4 ผลงาน แบ่งออกเป็นประเภทระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และครูผู้สอน

 

บัดนี้ สพป.ตรัง เขต 2 ได้ตัดสินผลการจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าว ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษา 1- 3 (ภาษาไทย) รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ได้แก่ เด็กหญิงปุณยนุช สงคราม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า)

กิจกรรมที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษา 4- 6 (ภาษาไทย) รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ได้แก่ เด็กหญิงบัณฑิตา หยีสัน โรงเรียนบ้านหัวหิน และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทองแดง ได้แก่ เด็กชายนิลธวัช หมาดทิ้ง โรงเรียนวัดควนไทร

กิจกรรมที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษา 1- 3 (ภาษาไทย) รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ได้แก่ เด็กหญิงจันทกานต์ การเร็ว โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง 

กิจกรรมที่ 4 ครูผู้สอน (ภาษาไทย) รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ได้แก่ นางสาวแพรวพรรณ ศรีจันทร์ทอง โรงเรียนบ้านห้วยไทร , รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง ได้แก่ นายกฤษณพงศ์ สิทธิชัย  โรงเรียนบ้าน หนองชุมแสง , รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน ได้แก่ นางสาวศิรินทร์ภัทรธิ์  เกลี้ยงช่วย โรงเรียนบ้านหัวหิน, รางวัล อันดับ 4 ระดับเหรียญทองแดง ได้แก่ นายสุรศักดิ์ รองรักษ์ โรงเรียนบ้านนาเกลือ, รางวัล อันดับ 5 ระดับเหรียญทองแดง ได้แก่ นางสาวกิ่งหยก กูมุดา โรงเรียนบ้านนาเกลือ, รางวัล อันดับ 6 ระดับเหรียญทองแดง ได้แก่ นางสาวจิราภรณ์ กำธร โรงเรียนวัดควนไทร, รางวัล อันดับ 7 ระดับเหรียญทองแดง ได้แก่ นางสาวสุมาภรณ์ รักขพันธ์ โรงเรียนบ้านหัวหิน

 

กิจกรรมที่ 5 ระดับชั้นประถมศึกษา 1- 3 (ภาษาอังกฤษ) รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ได้แก่ เด็กชาย    กุลชาติ ทองนวล โรงเรียนบ้านนาเกลือ

กิจกรรมที่ 6 ระดับชั้นประถมศึกษา 4- 6 (ภาษาอังกฤษ) รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ได้แก่ เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ เดิมดุหุน โรงเรียนบ้านหัวหิน

 

กิจกรรมที่ 7 ระดับชั้นมัธยมศึกษา 1- 3 (ภาษาอังกฤษ) รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ได้แก่ เด็กชายศิวกร สวนแก้ว โรงเรียนวัดควนไทร

กิจกรรมที่ 8 ครูผู้สอน (ภาษาอังกฤษ) รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ได้แก่ นางสาวโยธกา แก้วพูล โรงเรียนบ้านนาเกลือ , รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง ได้แก่ นางสาวจิราภรณ์ ดาราภัย โรงเรียนบ้านนาเกลือ, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน ได้แก่ นางสาวนิภาวดี ยอดทอง โรงเรียนวัดควนไทร  

 

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ/รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง จะส่งผลงานพิจารณาต่อระดับ สพฐ. ทั้งนี้ สพป.ตรัง เขต 2 ได้กำชับให้สถานศึกษามีความมุ่งมั่นในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถและทักษะภาษาไทยและภาษาต่างประเทศของนักเรียนและพัฒนาการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของครูต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top