สพป.ตรัง เขต 2 ประกาศเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนวัดปากแจ่ม)

Share

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 2 (สพป.ตรัง) กล่าวว่า ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ได้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องขอเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนวัดปากแจ่มอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ในภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เนื่องจากจำนวนนักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่องจนไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้นำเรื่องเสนอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 แล้ว โดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีมติเห็นชอบอนุมัติการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดปากแจ่ม อำเภอห้วยยอดตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2567 โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 รวมถึงมาตรการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

 

จึงได้มีประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เรื่อง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ โรงเรียนวัดปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยให้โอนเอกสารหลักฐานสำคัญของทางราชการ ไปอยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียนบ้านลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top