สพป.ตรัง เขต 2 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา สัปดาห์ “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” ครั้งที่ 1/2567

Share

นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตรัง เขต 2  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา สัปดาห์  วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายชัยยุทธ สมบูรณ์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางสาวกัญณภิษฐ์ ทองเนื้อห้า ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางวัลภา จันทร์มีศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) เข้าร่วม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมอันดามัน 4 สพป.ตรัง เขต 2

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สพป.ตรัง เขต 2 แจ้งสถานศึกษาในสังกัด จัดกิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษา สัปดาห์ “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” ระหว่างวันที่ 15 – 21 มกราคม 2567 พร้อมทั้งให้สพป.ตรัง เขต 2 คัดเลือกสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 2 แห่ง เพื่อรายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ฯ ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

 

ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่จัดกิจกรรมรณรงค์ สัปดาห์ “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” จำนวน 2 แห่ง ที่มีผลการพิจารณาในระดับดีเด่น คือ โรงเรียนบ้านห้วยต่อ และโรงเรียนบ้านคลองโตน โดยมีผลการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การพิจารณาประกอบด้วย มีการจัดกิจกรรมแสดงบนเวที ,มีการจัดนิทรรศการ/บอร์ดประชาสัมพันธ์ ,มีการประชาสัมพันธ์บทความ/ข้อความรณรงค์/การสื่อสารบริเวณหน้าเสาธง และมีการประกวดภาพวาดระบายสี “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน”  และมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง     

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top