สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในรูปแบบออนไลน์ (วันที่ 2)

Share

วันที่ 2 ของการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านช่องทาง Zoom meeting  ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นำโดยนายปรีชา หมีนคลาน รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง) ซึ่งได้รับมอบหมายจากนางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ผอ.กลุ่มงาน สพป.ตรัง เขต 2 และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมอันดามัน 4  สพป.ตรัง เขต 2

โดยวันนี้มีการชี้แจงรายละเอียด ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ) มิติที่ 1- 6 มิติที่ 7.1 – มิติที่ 7.6 ,การใช้งานระบบรายงานผล PMQA ,การใช้งานระบบรายงานผล KRS ,สรุปผลในภาพรวม และชี้แจงการดำเนินการขั้นต่อไป

เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนองค์กรคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ “องค์กรคุณภาพ เรียนดี มีความสุข” และมีการถ่ายทอดการประเมิน ส่วนราชการระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ของการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMOA 4.0) ตลอดจนมีการสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติเกิดความเข้าใจได้ชัดเจน สามารถดำเนินการตามภารกิจ/บริบทเชิงพื้นที่บรรลุเป้าหมายเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ได้ รวมทั้งสามารถรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดได้ครบถ้วน สมบูรณ์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top