สพป.ตรัง เขต 2 เปิดโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 ขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

Share

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 โดยมีนายอดิศร แก้วเซ่ง รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตรัง เขต 2 คณะผู้บริหารสถานศึกษา และครูโรงเรียนในสังกัด  สพป.ตรัง เขต 2 เข้าร่วม เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)

สพป.ตรัง เขต 2 ได้กำหนดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/สถานศึกษาสีขาว เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการขับเคลื่อนนโยบายการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เสริมสร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สู่การเป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ส่งผลให้นักเรียน มีภูมิคุ้มกัน มีทักษะชีวิตและตระหนักรู้ที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง กับยาเสพติด แอลกอฮอล์ สื่อลามกอนาจาร การพนัน การทะเลาะวิวาท เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความมั่นคงสืบไป โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ประกอบด้วย ครูที่รับผิดชอบงานโครงการสถานศึกษา สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 85 คน

สำหรับ สพป.ตรัง เขต 2 มีสถานศึกษาในความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้วรวม74 โรงเรียนจากจำนวนทั้งสิ้น 134 โรงเรียน 1 สาขา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top