Share

ประกาศเจตจำนงสุจริต สพป.ตรัง เขต 2 

ประกาศนเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รายงานรอบ 6 เดือนของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เจตจำนงสุจริตของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (ภาษาไทย)

เจตจำนงสุจริตของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (ภาษาอังกฤษ)

                              นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

Scroll to Top