Author name: ADminBIG

ประกาศผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณีตำแหน่งว่างเพิ่มเติม

ประกาศผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณีตำแหน่งว่างเพิ่มเติม Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ Read More »

สพป.ตรัง เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการใช้งานสีชอร์คน้ำมัน สำหรับการสร้างสื่อทัศนวัสดุ (Vesaul Metaerials) เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการแสดงออกอย่างอิสระ สำหรับครูผู้สอนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง เขต 2) เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการใช้งานสีชอร์คน้ำมัน สำหรับการสร้างสื่อทัศนวัสดุ (Vesaul Metaerials) เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการแสดงออกอย่างอิสระ สำหรับครูผู้สอนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) โดยมีนายดุสิต  ลัคนาศิโรรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 นางทิพวรรณ จันดี ผอ.โรงเรียยนห้วยอด (กลึงวิทยาคาร) นายเอกทัศน์ เดชอรัญ ผอ.โรงเรียนบ้านหน้าเขา ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ สพป.ตรัง ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567

 สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมกับบริษัทเพนเทล (ประเทศไทย) จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนศิลปะของครูผู้สอน เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งจำเป็นต้องหมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการแสวงหาความรู้ และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ อีกทั้งเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้เท่าทันกระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับ สพป.ตรัง เขต 2 ต้องเตรียมความพร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการให้ความรู้ทักษะการใช้งานสีชอร์คน้ำมันตามหลักวิชาแก่ครูผู้สอนระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาให้ข้าราชการครูในสังกัด จำนวน 150 คน

สพป.ตรัง เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการใช้งานสีชอร์คน้ำมัน สำหรับการสร้างสื่อทัศนวัสดุ (Vesaul Metaerials) เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการแสดงออกอย่างอิสระ สำหรับครูผู้สอนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา Read More »

สพป.ตรัง เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สู่ศตวรรษที่ 21 ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ด้านเอกสาร) ครั้งที่ 1/2567

นายปรีชา หมีนคลาน รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง เขต 2) ได้รับมอบหมายจากนางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ. สพป.ตรัง เขต 2 ให้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สู่ศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ด้านเอกสาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ครั้งที่ 1/2567 โดยมีคณะกรรมการการฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมอันดามัน 1 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567

 

ด้วย สพป.ตรัง เขต 2 ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ และกำหนดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการคัดเลือก ฯ จำนวน 5 เล่มมายังกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีโรงเรียนในสังกัด ได้จัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการคัดเลือก ฯ จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ทั้งนี้ ได้กำหนดคัดเลือกโรงเรียน ต้นแบบลูกเสือ สู่ศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อประเมินเอกสารผลงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินจากสภาพจริง (เชิงประจักษ์)  ณ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ต่อไป

สพป.ตรัง เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สู่ศตวรรษที่ 21 ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ด้านเอกสาร) ครั้งที่ 1/2567 Read More »

สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านหลังเขา อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง เขต 2) เป็นประธานในพิธีเปิดงานเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านหลังเขา อ.วังวิเศษ จ.ตรัง โดยมีนางบุรินทร์ นุ่นขาว ผอ.โรงเรียนบ้านหลังเขา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหลังเขา ผู้กำกับการสถานีตรวจภูธรเขาวิเศษ ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูนักเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาวิเศษวิทย์ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567

 

กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อให้ครู และนักเรียนได้เสนอผลผลิตและผลลัพธ์ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2566 สนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ เป็นการรายงานความก้าวหน้าทางการศึกษาและเผยแพร่ผลลัพธ์ทางวิชาการให้กับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดถึงให้ผู้ปกครอง นักเรียน และประชาชนที่สนใจจะส่งบุตรหลานเข้าเรียน ได้มีโอกาสเยี่ยมชมนักเรียน เป็นการสร้างสายสัมพันธ์อันดีที่จะช่วยกันพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในอนาคต และเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการจัดการศึกษาการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

 

ทั้งนี้โรงเรียนการจัดกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับปฐมวัย ประกอบด้วยการนำเสนอสื่อการเรียนการสอนของคณะครู การนำเสนอนิทรรศการผลงานและรางวัลของผู้เรียน มีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ร่วมสนุกจากการตอบคำถามจากใบความรู้และใบงาน มีเกมการละเล่นที่ให้ความรู้และความสนุกสนาน รวมทั้งมีการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่สอดคล้องกับเนื้อหาของหลักสูตร

สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านหลังเขา อ.วังวิเศษ จ.ตรัง Read More »

สพป.ตรัง เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พบปะ ให้กำลังใจ ให้คำปรึกษา และสื่อสารสร้างความเข้าใจ กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร.ร.บ้านเกาะมุกด์ อ.กันตัง

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง เขต 2) พร้อมด้วยผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ สพป.ตรัง เขต 2 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง โดยมีนายอารักษ์ สวัสดิ์ประสิทธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ เมื่อเร็ว ๆนี้  

 

โดยได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทดสอบสมรรถนะการอ่าน การเขียนของน้อง ๆ นักเรียน พร้อมให้กำลังใจ และให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอนกับผู้บริหาร คณะครู ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ตลอดถึงติดตามการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารการเงินด้วยแผนปฏิบัติการ ด้านการเงินการบัญชี ด้านการพัสดุของสถานศึกษาตามแผนการตรวจสอบการเงิน การบัญชี และพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา นโยบายรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและประชาชน

สพป.ตรัง เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พบปะ ให้กำลังใจ ให้คำปรึกษา และสื่อสารสร้างความเข้าใจ กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร.ร.บ้านเกาะมุกด์ อ.กันตัง Read More »

Scroll to Top