ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมสถานศึกษา

กองลูกเสือโรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเครื่องราชสักการะ

กองลูกเสือโรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเ

  •  กองลูกเสือโรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรรัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็กพระปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙
    วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ใต้อาคารเรียน ๒ โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด ต. วังคีรี  อ. ห้วยยอด จ. ตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต ๒

กองลูกเสือโรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเครื่องราชสักการะ Read More »

รูปแบบการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยกระบวนการ (PLC) ผอ.ภูวดล เม่งช่วย

ชื่อผลงาน รูปแบบการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โรงเรียนวัดไตรสามัคคี

  •           รายงานการวิจัย เรื่องรูปแบบการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  สำหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  2)เพื่อศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  3)เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  4)เพื่อศึกษาผลการพัฒนานักเรียนกลุ่มเสี่ยงตามรูปแบบการพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  5)เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการดำเนินงานวิจัยตามรูปแบบการพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ ประชากรหัวหน้ากลุ่มงานบริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 จำนวน  4  คน ประชากรคณะกรรมการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2563  จำนวน 18 คน กลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 13 คน กลุ่มตัวอย่างเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563 จำนวน 12 คน กลุ่มตัวอย่างนักเรียน  ปีการศึกษา  2563  จำนวน 35  คน โดยดำเนินการเลือกแบบเจาะจงนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  และกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียน  ปีการศึกษา  2563  จำนวน  35 คน โดยดำเนินการเลือกแบบเจาะจงผู้ปกครองของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัย ทั้งสิ้น 4 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 4 ฉบับ ที่มีการตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น อยู่ระหว่าง .895 – .953 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
 

รูปแบบการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยกระบวนการ (PLC) ผอ.ภูวดล เม่งช่วย Read More »

โครงการให้ทักษะด้านความปลอดภัยทางน้ำและ โรคพิษสุนัขบ้า

  • เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นำโดยคณะครูและ นศ.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ รุ่นที่ 3 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทร จังหวัดตรัง เข้าจัดกิจกรรมโครงการให้ทักษะด้านความปลอดภัยทางน้ำและ 5 ย ปลอดภัย ใส่ใจโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านย่านซื่อ

โครงการให้ทักษะด้านความปลอดภัยทางน้ำและ โรคพิษสุนัขบ้า Read More »

โครงการ วัยเรียน วัยใส ใส่ใจสุขภาพ

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

  • นักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง จัดโครงการ “วัยเรียน วัยใส ใส่ใจสุขภาพ” ดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขบัญญัติ 10 ประการ วิธีการป้องกันไวรัสโคโรน่า และการสวมหน้ากากอนามัย โภชนาการในวัยเรียน และการล้างมือที่ถูกต้องให้กับนักเรียน ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดควนธานี ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

โครงการ วัยเรียน วัยใส ใส่ใจสุขภาพ Read More »

ขอแสดงความยินดียิ่งคุณครูรอสีดา สูนสละ เนื่องในโอกาสย้ายกลับภูมิลำเนา โรงเรียนบ้านเกาะยวน จังหวัดสตูล

22 พฤษภาคม 2566 ขอแสดงความยินดียิ่ง
ขอให้คุณครูมีความสุขและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานค่ะ
คณะครูโรงเรียนบ้านบางเตา เดินทางไปส่งคุณครูรอสีดา สูนสละ เนื่องในโอกาสย้ายกลับภูมิลำเนา โรงเรียนบ้านเกาะยวน จังหวัดสตูล


ขอแสดงความยินดียิ่งคุณครูรอสีดา สูนสละ เนื่องในโอกาสย้ายกลับภูมิลำเนา โรงเรียนบ้านเกาะยวน จังหวัดสตูล Read More »

Scroll to Top