Share

บัญชีราคาวัสดุและค่าแรงงาน ปี 2563  ดาวน์โหลด
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   ดาวน์โหลด
แบบประมาณราคาค่าปรับปรุงซ่อมแซม  63    ดาวน์โหลด

หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด ดาวน์โหลด
แบบแจ้งข้อมูลสมาชิกที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย  ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ  ดาวน์โหลด
แบบขอหนังสือรับรองความประพฤติเพื่อประกอบคำขออนุญาตมีอาวุธ   ดาวน์โหลด
สัญญาจ้างพนักงานราชการ   ดาวน์โหลด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ   ดาวน์โหลด
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ขณะอยู่ต่างประเทศ  ดาวน์โหลด
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ดาวน์โหลด
แบบคำร้องขอย้ายครูผู้สอน  ดาวน์โหลด
แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ  ดาวน์โหลด
แบบคำขอเพิ่ม ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลการเบิกค่ารักษาพยาบาล(จ่ายตรง)  ดาวน์โหลด
แบบใบลาป่วย,ลาคลอดบุตร,ลากิจส่วนตัว  ดาวน์โหลด
แบบใบลาพักผ่อน  ดาวน์โหลด
แบบใบขอยกเลิกวันลา  ดาวน์โหลด
แบบใบลาอุปสมบท  ดาวน์โหลด
แบบหนังสือข้าราชการลาสิกขาบท ขอกลับเข้ารับราชการ  ดาวน์โหลด
แบบเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา  ดาวน์โหลด
แบบคำร้องขอย้ายสายบริหารในสถานศึกษา  ดาวน์โหลด
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ดาวน์โหลด
แบบขออนุญาตไปสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  ดาวน์โหลด
แบบใบลาไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย  ดาวน์โหลด
แบบคำขอลาออกจากราชการ  ดาวน์โหลด
แบบคำขอได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ก.พ.7  ดาวน์โหลด
แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากราครัฐ ก.พ.7   ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบหมายให้สำเนา ก.พ.7 (กรณี 1 ราย)  ดาวน์โหลด
แบบหนังสือมอบหมายให้สำเนา ก.พ.7 (กรณีเกินกว่า 1 ราย)  ดาวน์โหลด
แบบหนังสือรับรองเงินเดือน  ดาวน์โหลด
แบบคำขอเปลี่ยนแปลง คำนำหน้านาม ชื่อ – สกุล ในทะเบียนประวัติ และ ก.พ. 7 และ ก.ค.ศ 16   ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบจัดทำเอง) ดาวน์โหลด >> New <<
 การเบิกค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ดาวน์โหลด

ค่าเช่าบ้านของข้าราชการ    ดาวน์โหลด
ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม   ดาวน์โหลด
ค่ารักษาพยาบาล ค่าศึกษาบุตร    ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมเงินเบิกจ่ายเงิน    ดาวน์โหลด
ใบถอนเงินฝากประกันสัญญา   ดาวน์โหลด
ใบนำฝากเงินประกันสัญญา   ดาวน์โหลด
แนวปฎิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา   ดาวน์โหลด
แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ 7223)   ดาวน์โหลด
แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131)   ดาวน์โหลด
แบบขอเข้าพักอาศัยบ้านพักของทางราชการ   ดาวน์โหลด
แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005)   ดาวน์โหลด
แบบคำขอเบิกค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006)   ดาวน์โหลด
ใบสำคัญรับเงิน   ดาวน์โหลด
สัญญายืมเงิน    ดาวน์โหลด
แบบคำขอหนังสือรับรองสิทธิค่ารักษาพยาบาล (แบบ7129)   ดาวน์โหลด
แบบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (แบบ4235)   ดาวน์โหลด
แบบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111)   ดาวน์โหลด
แบบบันทึก ขอเบิกเงิน ดาวน์โหลด

แบบบันทึกข้อความ  ดาวน์โหลด
แบบบัญชีลงเวลามาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ดาวน์โหลด
แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง  ดาวน์โหลด
แบบขออนูญาตให้รถยนต์ส่วนบุคคลเดินทางไปปฏิบัติราชการ  ดาวน์โหลด
แบบขอใช้บริการห้องประชุม เครื่องดื่ม อาหารว่าง   ดาวน์โหลด
ขออนุมัติเติมน้ำมันรถยนต์และวัสดุอื่นๆ   ดาวน์โหลด
ขออนุมัติเติมน้ำมันจักรยานยนต์และวัสดุอื่นๆ   ดาวน์โหลด
ขออนุมัติซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง  ดาวน์โหลด

คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียนฯ(pdf)   ดาวน์โหลด

เอกสาร พฐ ไฟล์ Word    ดาวน์โหลด
เอกสาร พฐ ไฟล์ PDF      ดาวน์โหลด

Scroll to Top