Share
Humen Resource Management and Development
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2566
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566
- การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
- การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
- การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2565
Scroll to Top