การส่งเสริมความโปร่งใส

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


การขับเคลื่อนจริยธรรม


การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกเป็นข้าราชการที่ดี

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงานให้บุคลากรในสำนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

มอบเกียรติบัตรรางวัลการประกวดเขียนเรียงความ ซื่อสัตย์สุจริตนำชาติพัฒนา

ตรวจเยี่ยมห้องสอบ การสอบภาค ค ครูผู้ช่วย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต 
  
คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565
เพื่อคำนึงถึงสิทธิของเด็กและความแตกต่างระหว่างบุคคล

ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสำนักงาน

โครงการค่ายลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

การสร้างโอกาส  ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา "พาน้องกลับมาเรียน"

การประชุมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังสร้างจิตสำนึกค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต

สร้างจิตสำนึกข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต กล้าคิดและกล้าแสดงออก

อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและผู้ปฏิบัติหน้าที่การเงินและพัสดุของสถานศึกษา สร้างความตระหนักให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกฎหมาย

 
^