โครงการให้ทักษะด้านความปลอดภัยทางน้ำและ โรคพิษสุนัขบ้า

Share
  • เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นำโดยคณะครูและ นศ.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ รุ่นที่ 3 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทร จังหวัดตรัง เข้าจัดกิจกรรมโครงการให้ทักษะด้านความปลอดภัยทางน้ำและ 5 ย ปลอดภัย ใส่ใจโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านย่านซื่อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top