ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 ด้วยโครงงานนวัตกรรมประสบการณ๋โลก IP ๒

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top