ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอกนิกส์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top