ประชุมมอบนโยบายการตรวจราชการและการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในรูปแบบออนไลน์

No Images.
Please upload images in images manager section. Click on Manage Images button on the right side of the gallery settings.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top